Onze missie en visie als VBV

De VVD-Bestuurdersvereniging is in 1946 opgericht als ontmoetingspunt voor en van liberale gemeente- en provinciebestuurders. Inmiddels heeft de vereniging ongeveer 2200 leden en zijn alle gekozen en benoemde VVD-Bestuurders lid. De VVD-Bestuurdersvereniging is daarmee hét netwerk voor VVD'ers in het openbaar bestuur.

Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit de voorzitter Nanning Mol, vicevoorzitter Caroline Nagtegaal-van Doorn, secretaris Marjolein Vulpes, penningmeester Lex Janssen en de overige leden Ingrid Michon-Derkzen, Karima Bouchtaoui, Feddo Hartelust, Mark de Man en Yvonne Bijenhof-Dubbink. 

Het bestuur overlegt regelmatig met het netwerkoverleg. Het netwerkoverleg bestaat uit de vertegenwoordigers van de provinciale en functionele bestuurdersnetwerken.

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel: 

- de kennis en kwaliteit te bevorderen van het bestuur van het land, de provincies, gemeenten, waterschappen en andere organen waarvan het bestuur middels (in)directe verkiezing tot stand komt;

- de kennis en kwaliteit te bevorderen van gekozen en benoemde bestuurders die namens de VVD hun functie uitoefenen; 

- de toepassing te bevorderen van de liberale beginselen als bedoeld in de statuten van de VVD in het openbaar bestuur;

- de verkiezing van bestuurders namens de VVD te bevorderen door financieel bij te dragen aan de verkiezingscampagnes van de VVD; 

- het contact tussen haar leden te versterken en te verlevendigen.

De VVD-Bestuurdersvereniging heeft geen winstoogmerk.

Activiteiten

De VVD-Bestuurdersvereniging is uitgegroeid tot een ondersteunend apparaat voor haar leden en tot een platform voor kennisuitwisseling en discussie. 

De vereniging organiseert twee keer per jaar een bestuurderscongres, waarbij het congres in het najaar traditiegetrouw een tweedaagscongres is. Daarnaast vinden gedurende het jaar informatie bijeenkomsten plaats over actuele politieke onderwerpen. In samenwerking met de Haya van Somerenstichting ontwikkelt en organiseert de vereniging trainingen en opleidingen voor politici en bestuurders. 

De provinciale en functionele bestuurdersnetwerken van de vereniging organiseren regelmatig bijeenkomsten voor hun eigen doelgroep.

Tevens voorziet de vereniging haar leden van informatie over politieke onderwerpen, zoals de Liberale Wegwijzer voor de Omgevingswet of de Leidraad voor gemeentelijke verkiezingsprogramma’s. 

Zes maal per jaar ontvangen de leden het bestuurdersmagazine Liberaal Bestuur. De vereniging is ook op digitaal vlak actief: via de Community kunnen leden online kennis delen en met elkaar in discussie gaan. Leden kunnen gebruik maken van de Community via de app op de mobiele telefoon of via MijnVVD. 

Bij het nastreven van haar doel opereert de vereniging tevens in nauwe samenwerking met het hoofdbestuur en andere organen van de VVD en streeft de verenging naar een nauwe samenwerking met overige politieke en maatschappelijke netwerken met een liberale agenda.

Lidmaatschap

Door besluiten van de algemene vergadering van de VVD en van de VVD-Bestuurdersvereniging zijn de gekozen en benoemde VVD-politici en -bestuurders op gemeentelijk, provinciaal, waterschaps-, landelijk en Europese niveau automatisch lid van de VVD-Bestuurdersvereniging. Leden van de VVD die zich kandidaat stellen voor één van deze bestuurslagen stemmen hier ook mee in.

Om elke kandidaat in alle vrijheid de afweging te laten maken zich al dan niet kandidaat te stellen, waarbij ook alle verplichtingen bekend zijn, worden de kandidaten via het kandidaatstellingsformulier erop geattendeerd dat zij na hun benoeming een toeslag ten behoeve van de VVD-Bestuurdersvereniging betalen en automatisch lid zijn van deze vereniging. Door ondertekening van het kandidaatstellingsformulier, gaat de kandidaat hiermee akkoord.

Achtergrond van deze beslissing is dat liberale bestuurders en politici gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben voor de instandhouding van de kwaliteit van de voorzieningen die beogen het goed functioneren van VVD’ers in een politieke of bestuurlijke functie in het openbaar bestuur te bevorderen. De VVD-Bestuurdersvereniging wil dit bewerkstelligen. 

De vereniging kent ook het buitengewone lidmaatschap voor oud-bestuurders en -politici en voor leden van de VVD die wegens bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten hierin geïnteresseerd zijn.

De leden zijn verplicht tot het betalen van een toeslag. Deze toeslag wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering van de VVD-Bestuurdersvereniging. 

Meer informatie over het lidmaatschap is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Statuten van de VVD-Bestuurdersvereniging.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de VVD-Bestuurdersvereniging wordt in haar werkzaamheden ondersteund door medewerkers van het Algemeen Secretariaat van de VVD. De salariëring van de medewerkers (inclusief de directeur) van het Algemeen Secretariaat van de VVD is gebaseerd op de salarisschalen van rijksambtenaren (BBRA). De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het RITH (Reglement Instructie Thorbeckehuis).

Leden van het bestuur van de VVD-Bestuurdersvereniging ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden, behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.