I.R. Lelykring

De Ir LelyKring is het platform voor waterschapsbestuurders binnen de VVD-Bestuurdersvereniging.

De Ir LelyKring is het platform voor waterschapsbestuurders binnen de VVD-Bestuurdersvereniging.

Met de naam wordt de liberale politicus en staatsman ir. Cornelis Lely geëerd, die als minister van Waterstaat in het Kabinet Cort van der Linden (1913-1918) verantwoordelijk was voor de Zuiderzeewet, de wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee.
De Ir LelyKring heeft een kwaliteitszetel in het netwerkoverleg van de VVD-Bestuurdersvereniging. Deze wordt ingenomen door Marjolein Groot Koerkamp. Het bestuurdersnetwerk fungeert enerzijds als klankbord voor de bij de VVD aangesloten waterschapsbestuurders. Anderzijds streeft het na om goede contacten te hebben bij de politieke collega’s op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Activiteiten

De Ir LelyKring organiseert jaarlijk diverse bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het delen van kennis en standpunten met elkaar over actuele onderwerpen en zijn  tevens gericht op netwerken. Tweemaal per jaar vindt het landelijke congres van de VVD-Bestuurdersvereniging plaats (voor- en najaar) waar de leden van de ir. Lelykring elkaar kunnen ontmoeten tijdens een symposium over een actueel thema. Dit symposium tijdens het congres is er voor waterschapsbestuurders, waterschapssecretarissen en de woordvoerders water/waterschappen in de statenfracties. Zowel het symposium van de Ir LelyKring als het congres van de VVD-Bestuurdersvereniging bieden bij uitstek een mogelijkheid om met politiek verwante vakgenoten te spreken en om de raakvlakken tussen functioneel en algemeen openbaar bestuur te doorbreken.
Buiten de symposia tijdens het bestuurderscongres organiseert de ir. Lelykring gedurende het jaar netwerkbijeenkomsten en (online) webinars.

Lidmaatschap

Waterschapsbestuurders en -secretarissen die zich aanmelden als (buitengewoon) lid van de VVD-Bestuurdersvereniging zijn automatisch, zonder extra kosten, aangesloten bij de Ir Lely Kring en ontvangen het verenigingsblad “Liberaal Bestuur".

Bestuur en contact

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter Tanja Klip-Martin, (dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe)

Marjolein Groot Koerkamp (lid algemeen bestuur waterschap Amstel, Gooi & Vecht)

Peter Ouwendijk (lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Delfland)

Floor Wissing (lid algemeen bestuur waterschap Rijn & IJssel)

Andries van der Netten van Stigt (lid algemeen bestuur waterschap Rivierenland)

Cor Habben Jansen (lid algemeen bestuur hoogheemraadschap van Schieland & Krimpenerwaard).


Contact: Marjolein Groot Koerkamp waterschappen@bestuurdersvereniging.vvd.nl